Vedtægter for Aalborg Danse Center

§1 Navn 

1.1 Aalborg Danse Center (ADC)

1.2 Foreningens hjemsted er Aalborg

1.3 Foreningen er medlem af Region Vest( DSV) under Dansk Sportsdanserforbund(DS) i Danmarks Idræts-forbund (DIF).

§2 Formål

2.1 Foreningens formål er at virke til gavn for dansesporten og varetage medlemmernes interesse overfor myndighederne samt i organisationerne under Danmarks Sportsdanserforbund.

2.2 At oparbejde og styrke sammenholdet og kammeratskabet blandt medlemmerne.

2.3 At virke udadvendt og socialt samfundsorienteret i henhold til Lov om Folkeoplysning og de til enhver tid gældende kommunale bestemmelser.

§3 Medlemmer

3.1 Som aktivt eller passivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der har interesse i dansesporten. Passive medlemmer har ingen adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsesarbejdet. Et passivt medlemskab gælder fra indmeldelsen til 31. august.

§4 Udmeldelse og udelukkelse 

4.1 Udmeldelse skal ske skriftligt med en måneds varsel til udgangen af en måned.

4.2 Hvis kontingent eller undervisningshonorar ikke er betalt senest to uger efter medlemmet har modtaget en rykker, kan bestyrelsen slette medlemmet, hvilket kan medføre udelukkelse fra deltagelse i DS-turneringer.

4.3 Bestyrelsen kan udelukke medlemmer, der ved handling eller omtale skader foreningens interesse og anseelse.

§5 Ledelse

5.1 Foreningens ledelse varetages af 7 medlemmer der vælges på den ordinære generalforsamling. Ved 7 medlemmer i en bestyrelse må der maksimalt være 2 fra samme familie (lige linje) eller parsammenfald i bestyrelsen, som dog ikke begge må bestride betitlede poster (formand, næstformand, kasserer).

5.1.1 Hvis der ikke kan dannes en bestyrelse på 7 medlemmer, kan bestyrelsen undtagelsesvis bestå af 5 medlemmer. Hvis dette er tilfældet, må der ikke være familie (lige linje) eller parsammenfald i bestyrelsen.

5.2 Formand og kasserer vælges for 2 år ad gangen, således at de skiftevis afgår. Øvrige medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at de skiftevis afgår. Genvalg kan finde sted.

5.3 Bestyrelsen konstituerer sig på 1. møde efter den ordinære generalforsamling med næstformand, sekretær. og udvalgsformænd.

5.4 Den ordinære generalforsamling vælger 2 suppleanter for en periode på 1 år samt 2 revisorer der vælges 2 år ad gangen og afgår skiftevis.

5.5 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er kun beslutningsdygtig, når et flertal er tilstede, heriblandt formanden subsidiært næstformanden. I tilfælde af stemmelighed er formandens subsidiært næstformandens stemme afgørende .

5.6 Alle medlemmer, der er fyldt 18 år (revisor dog 25 år) er valgbare til bestyrelse og revisor.

5.7 Bestyrelsen nedsætter de nødvendige udvalg. Udvalgsformanden skal altid være et bestyrelsesmedlem.

5.8 Foreningen tegnes af foreningens formand og kasserer.

5.9 Instruktører samt trænere må ikke besidde betitlede poster.

§6 Økonomi

6.1 Kontingent betales forud.

6.2 Kontingent og administrationsgebyr (indmeldelsesgebyr) fastsattes af bestyrelsen. Såfremt kontingentet ikke er betalt på forfaldsdatoen opkræves et rykkergebyr, som fastsættes af bestyrelsen.

6.3 Regnskabsåret er 1/1 – 31/12.

6.4 Foreningens reviderede regnskab skal forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

6.5 Regnskabet føres af foreningens kasserer og revideres af 2 af den ordinære generalforsamlings valgte revisorer jf. §5.6, der vælges på skift for 2 år ad gangen.

6.7 Skulle en revisor få varigt forfald, kan bestyrelsen vælge en anden, der dog kun fungerer indtil næste generalforsamling.

6.8 Budget udarbejdes af bestyrelsen og fremlægges på generalforsamlingen. Delbudgetter godkendes af bestyrelsen.

6.9 Bestyrelsen bemyndiges til på foreningens vegne at optage lån eller kassekredit i et pengeinstitut. Indgåelse af sådanne aftaler medfører ikke personlig hæftelse for foreningens medlemmer eller bestyrelse.

§7 Generalforsamling

7.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

7.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest inden udgangen af februar måned.

7.3 Generalforsamlingen bekendtgøres ved skriftlig meddelelse til samtlige medlemmer eller ved opslag i foreningens lokaler med mindst 14 dages varsel.

7.4 Afstemning foregår ved håndsoprækning – dog skal afstemning foregå skriftligt, når mindst 10% af de fremmødte, minimum 10 medlemmer forlanger dette.

7.5 Alle valg til bestyrelsen skal foregå skriftligt.

7.6 Kun medlemmer, som er fyldt 18 år, som har været medlem af foreningen i mindst 3 måneder, og som ikke er i restance, har stemmeret på generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

7.6.1 Medlemmer under 18 år har, ved indmeldelse og mindst 3 måneders aktivt medlemskab, og som ikke er i restance, én stemme gennem forældre/værge.

7.7 Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, og lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

7.8 Dagsorden på den ordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Beretning

4. Regnskab

5. Indkomne forslag.

a. fra bestyrelsen

b. fra medlemmer

6. Valg

7. Eventuelt

7.9 Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

7.10 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal tillige finde sted, når mindst 10% af foreningens medlemmer indsender skriftlig, motiveret anmodning herom.

7.11 I tilfælde af tvivl om afstemningsmetoden eller lignende, afgøres dette spørgsmål inappellabelt af dirigenten.

§8 Vedtægtsændringer

8.1 Ved vedtægtsændringer skal 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer være for forslaget.

§9 Opløsning

9.1 Bestyrelsen kan til generalforsamlingen stille forslag om foreningens opløsning eller fusion med anden forening.

9.2 For at opløsningen eller fusionen kan vedtages, kræves dog at halvdelen af medlemmerne er repræsenteret, og at forslaget vedtages med en majoritet af 2/3 af de afgivne stemmer. Er halvdelen af medlemmerne ikke repræsenteret, men opløsningen/fusionen vedtages med en majoritet af 2/3 af de afgivne stemmer, skal der afholdes en ny generalforsamling inden 4 uger. Hvis denne generalforsamling er beslutningsdygtig, jf. 7.8 kan opløsningen/fusionen vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. 

9.3 Ved opløsning af Aalborg Danse Center skal foreningens midler anvendes til gavn for dansesporten.


Ovenstående vedtægter er gældende med virkning fra 4. februar 2007. 

Aalborg Danse Center
Sohngårdsholmsvej 53B
9000 Aalborg

Har du spørgsmål?

Kontakt os på
info@adc.dk

Eller på tlf.
98 12 98 22

Telefontider:
Man-tir-tor: 16.30 til 20.30
Lørdag: 09.30 til 12.30

FACEBOOK

INSTAGRAM

KOMMENDE EVENTS